Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2023-2026

Under mandatperioden 2023-2026 så styr Socialdemokraterna och Centerpartiet kommunen tillsammans. Vi arbetar utifrån vårt gemensamma kommunalpolitiska handlingsprogram som vilar på fyra ben: utveckling, kunskap, trygghet och hållbarhet. Här kan du läsa programmet i sin helhet.

Kommunens framtidsplan 2040 och den strategiska planen är grunden för vår politiska styrning. Planerna består av vår vision och våra målområden. Det övergripande utvecklingsarbetet behöver också delmål, åtgärder och aktiviteter.

Vi fortsätter det framgångsrika arbetet med organisationsutveckling, kvalitetssäkrade arbetssätt samt ökad digitalisering. Vi stärker förbättringsarbetet genom ökad effektivitet, minskad sårbarhet, kvalitetssäkrade processer som ger bättre service, öppenhet och trygghet. Vi utvecklar hela kommunen, våra centrum och mötesplatser. Kommunens arbete skapas genom invånarinflytande och dialog. Under mandatperioden 2023-2026 prioriteras flera områden.

Utveckling

 • Ekonomi i balans, ordning & reda och god kvalité i kommunala verksamheter
 • Levande och hållbar landsbygd där våra lokala platser stärks
 • Upphandlingar som ger möjligheter för vårt lokala näringsliv
 • Resursfördelning för ökad jämlikhet
 • Fokus på de mänskliga rättigheterna
 • Inbjudande och tillgängliga utemiljöer i förskolor, skolor och boenden
 • Avgiftsfria lovaktiviteter för barn och ungdomar i hela kommunen                                          
 • Ungdomsgårdar och mötesplatser med generösa öppettider
 • Kamerabevakning och förstärkt belysning på strategiska platser
 • Ökad kommunal förekomst och service i kommunens alla delar
 • Bostäder byggs i hela kommunen enligt efterfrågan
 • Utveckling av kulturen kring Klarälven ex Flottningshistorien
 • Värna grönytor och gröna stråk i befintliga miljöer
 • Arbeta för en lättillgänglig kollektivtrafik med låga biljettpriser och direktlinje till universitetet
 • Mest gång och cykelväg i hela Sverige
 • Underhåll, energieffektiviserings och utvecklingsplaner för alla kommunala fastigheter
 • Stärka trivseln & mötesplatser ex Kulturhuset, Folkets Hus och Park
 • Insatser för att stärka demokratin och öka valdeltagandet

Kunskap

 • Samhällsbyggnadsenheten planerar för fler förskolor
 • Skapa förutsättningar för att förskolebarn i större utsträckning ska få välja geografisk plats med korta ansökningstider
 • Särskilda undervisningsgrupper för elever med särskilt behov av stöd
 • Erbjuda bra vistelsetider för barn på fritids
 • Möjlighet till extra undervisning under lov
 • Läxhjälp ska erbjudas till de elever som behöver det
 • Moderna och relevanta läro- och hjälpmedel
 • Pröva fler lärmetoder ex tvålärarsystem för ökad kunskapsnivå
 • Satsning på utemiljöer i förskolor och skolor
 • Matinköpen till våra tillagningskök ska i högre grad vara klimatsmart och närproducerad
 • Utreda och utveckla anpassad grundskola
 • Fritt val av studie- och yrkesförberedande program på samtliga gymnasieskolor
 • Studie- och yrkesvägledning för varje elevs behov
 • En kulturskola med ett brett utbud och låga avgifter
 • Arbeta för gratis kulturresor för alla elever 
 • Stärkt samverkan med frivilligkrafter, närings- och föreningslivet
 • Biblioteken utvecklas med större uppdrag för kultur- och demokratiutveckling
 • Biblioteken ska ha förmånliga öppettider och hög tillgänglighet
 • Öka möjligheten till arrangemang och upplevelser på hemmaplan
 • Säkra våra kulturmiljöer och främja våra besöksmål och andra sevärdheter
 • Ta vara på vår kulturhistoria ex gamla bruk och boplatser
 • Jämställdhetsfrämjande arbete i alla verksamheter

Forshaga kommun 2040 – varmt välkommen
Här känner sig alla välkomna, trygga och inkluderade. Genom att vara öppna och visa tillit till varandra gör vi alla delaktiga. Våra olikheter är vår styrka. Vi ser möjligheter och utvecklas tillsammans. Gemensamt bygger vi ett hållbart och tryggt samhälle där ingen lämnas utanför.

Trygghet

 • Utveckla god och nära vård i samverkan med regionen
 • Fler insatser till äldre för att motverka ofrivillig ensamhet
 • Fixarservice till våra äldre inom digitalisering och det egna hushållet
 • Fokus på attraktiv arbetsgivare och våra anställdas värde genom ex fler  trygga anställningar, samverkansavtal för ökat medinflytande, ett tillitsbaserat och nära ledarskap, fler självstyrande grupper, tydlig lönepolicy och löneprocess, utveckla riktlinjer för arbetsskor och arbetskläder samt bättre pensionsvillkor
 • Låta brukarens behov i större omfattning styra hemtjänstens besökstid
 • Utveckla anhörigstödet inom omsorgen
 • Arbeta för att vårdcentralens tillgänglighet, telefon och öppettider utökas
 • Arbeta för en ambulans stationerad i Deje i vår blåljusby
 • Förstärkt program för personalutveckling, arbetsmiljö och arbetsvillkor
 • Nya attraktiva boenden för äldre i Deje och Forshaga
 • Trygghet för alla trafikanter i hela kommunen
 • Möjliggöra att föreningslivet har tillgång till lokaler
 • Etablera fler enkla, mindre bostadsnära lekplatser
 • Åtgärder för att minska fordonshastigheterna i våra tätorter
 • Investeringsstöd för föreningar, ex till besöksmål som minigolfbana
 • Fortsatt stöd av Fritidsbankens verksamhet

Hållbarhet

 • Fokus på hållbarhetsfrågorna
 • Utveckla en egen solcellspark
 • Kommunen arbetar nära och tillsammans med företag och föreningar i hållbarhet och energieffektiviseringsåtgärder
 • Kommunens återvinningscentral utvecklas till att göra mer återbruk
 • Främja fossilfria person- och varutransporter, infrastruktur för laddbara fordon
 • Underlätta klimatsmarta konsumtionsval
 • Utveckla vår egen kommun och Värmland som besöksmål
 • Fortsätta och utöka kommunens skyltning och utveckla digitala tjänster av sevärdheter
 • Ta fram en plan för utveckling av våra två centrum
 • Satsning i Deje knyta ihop Klarälvsbanan, fler bänkar och lekmöjligheter
 • Köpa mer utvecklingsbar mark och fastigheter
 • Ökad samverkan för att lotsa människor till utbildningar
 • Fler utbildnings och praktikplatser för att få människor i arbete
 • Utökat stöd och arbetsmarknadsservice ex i Deje Återbruk
 • Schyssta villkor vid upphandling
 • Ungdomar ska erbjudas introduktionsjobb/praktik i kommunen
 • Stärka SFI i kommunal regi med tydligare koppling till jobb och vidare studier  
 • Utveckla den kommunala vuxenutbildningen
 • Stödja utvecklingen av en hållbar fiskeförvaltning i kommunen
 • Ökad samverkan med näringslivet för ett förbättrat näringslivsklimat och fler arbetstillfällen – särskilt fokus på närproducerat, gröna jobb och hållbara branscher
 • Skapa forum där näringslivet ges möjlighet att möta kommunens politiker med aktuella teman
 • Verka för fler företagsetableringar i hela kommunen
 • Utveckla ett kontaktcenter med uppbyggt arbetssätt för invånardialog
 • Vi bygger vidare på samarbete med andra inom ex Karlstadsregionen        Strandpromenader ska utvecklas i Deje och Forshaga
facebook Twitter Email