Vi vill mer! Valmanifest 2022-2026

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Inledning
Forshaga 2040
Forshaga Kommun – en kommun för alla
En kommun som håller ihop
Demokrati och delaktighet
Barnen är vårt gemensamma ansvar
En kommun byggd på kunskap
En skola där allas möjligheter växer
Ett tryggt arbetsliv
Kultur och bildning öppnar dörrar
En trygg kommun
En äldreomsorg i toppklass
Stärkt trygghet genom livet
En stark och hållbar kommun
En hållbar infrastruktur som bygger samman kommunen
Bekämpa brotten och brottens orsaker
En växande kommun
Alla ska ha ett eget hem
Forshaga kommun 2022-2026
Forshaga kommun är till för alla
Forshaga kommun byggd på kunskap
En stark offentlig välfärd i en trygg kommun
En hållbar kommun för en aktiv miljöomställning
Slutord
Inledning

Forshaga kommun – Vi vill mer! Det är rubriken, inriktningen och ambitionen för Socialdemokraterna i Forshaga kommuns politiska handlingsprogram inför valet 2022.


Forshaga kommun är inne i en tillväxtperiod. Fler flyttar hit och ser möjligheterna i att bo och verka här. Detta är positivt och ger en mer hållbar demografisk sammansättning samt balans mellan behov och resurser. Självklart ger det också upphov till satsningar på vår framtid och välfärd. Detta beskriver vi i ett handlingsprogram som består av två delar.


I den första delen presenterar vi hur vi vill att Forshaga kommun ser ut år 2040. I del två finns ett mer konkret program med förslag på hur vi under kommande mandatperiod ska verka för att närma oss de målen. Tanken är att de båda delarna ska kunna läsas var för sig, likväl som ett sammanhållet dokument. Socialdemokraterna arbetar för en attraktiv, trygg och jämlik Forshaga kommun som är långsiktigt hållbart. Därför finns följande grundläggande perspektiv med i all vår politik:
• Miljö och klimat
• Jämställdhet
• Rättvis fördelning
• Tillgänglighet och delaktighet
• Demokrati och inflytande.


Handlingsprogrammet ska läsas med dessa perspektiv i åtanke, även om de inte uttryckligen står skrivna i alla stycken och punkter. Det är vårt solidariska ansvar att se till att Forshaga kommun är en bra kommun även för kommande generationer, inte bara här och nu. Därför ska Socialdemokraterna göra vad som krävs för att alla invånare ska behandlas lika utifrån deras olika behov och unika förutsättningar.


Vi ska alltid ha en demokratisk kontroll över välfärden. Vi ska leda klimatomställningen genom att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi Socialdemokrater har höga ambitioner för vår kommun. Alla kommuninvånare är en tillgång, alla ska känna trygghet i hela livet. Det handlar om en väl fungerande barnomsorg, utbildning och omsorg. Det handlar om trygghet i arbetslivet och som pensionär. Vi vet att framtiden blir bättre om du som kommuninvånare är delaktig. Det skapar engagemang och utvecklar vår kommun. Om vi håller ihop är det möjligt. Låt oss därför fortsätta utveckla Forshaga kommun tillsammans.


I kommunen har vi 1 000 anställda som varje dag arbetar för att göra vår kommun bättre för oss alla. Vi har också 700 företag och 200 föreningar som berikar vår plats på många olika sätt. Idag bor det 11 600 unika invånare i Forshaga kommun och prognosen är 1 000 nya invånare om tjugo år. De nya invånarna ska välkomnas på allra bästa sätt. Vår natur och närhet till allt är en av våra styrkor. En annan är vår vilja att göra det rätta, hjälpa varandra och vår tro på framtiden. Vi Socialdemokrater är beredda att ta ansvaret för en fortsatt bra utveckling och i vårt lokala handlingsprogram finns förslag som leder till en attraktiv, trygg och jämlik Forshaga kommun. Med fokus på mänskliga rättigheter och en stark ekonomi för att klara framtidens utmaningar, har vi goda förutsättningar för att våra invånare ska trivas och se fram emot en mängd förbättringar.
FORSHAGA KOMMUN 2040

Forshaga kommun – en kommun för alla

Socialdemokraterna arbetar för en kommun som är attraktiv, trygg, jämlik och långsiktigt hållbar. En kommun som är till för alla genom hela livet. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara vägledande i allt vi gör. I vår kommun känner alla en tillhörighet, oavsett om man är född och uppvuxen här eller inflyttad från andra delar av Sverige och världen. Tilliten mellan människor har ökat.


I kommunen finns ett utbud av bostäder och bostadsområden där det finns närhet till service, förskola och skola, kultur, föreningsliv och social samvaro. Med hjälp av goda digitala lösningar samt hållbara pendlingsmöjligheter ges goda förutsättningar att bo på ett ställe och arbeta på ett annat, både inom kommunen och utanför den.


Alla invånare ska ha många möjligheter att disponera sin vakna tid på ett bra sätt. Livspusslet under åren med småbarn, skolbarn och arbete kräver en planering, både på familjenivå och på samhällsnivå, där den kommunala servicen finns nära. Det är viktigt för välbefinnandet att ha möjlighet att kunna kombinera familjeliv med arbete, rekreation, träning, kultur och andra fritidsaktiviteter. Oavsett vart i livet du befinner dig, unga som äldre, så ska det finnas en mångfald av möjligheter.


När vi Socialdemokrater pratar om Forshaga kommun, så menar vi hela kommunen, från Olsäter i norr, till Lyckan i söder. Oberoende av om du bor i våra tätorter eller på landsbygden, så ska det gå att leva och verka på så lika villkor som möjligt. Kommunen är vår gemensamma tillgång och tillhör alla invånare.
En kommun som håller ihop

Demokrati och delaktighet

Socialdemokraterna värnar det demokratiska samhället. Demokrati är både ett medel och ett mål. Inflytande och delaktighet är omistliga värden som står i centrum i vårt demokratiska arbete. Det gäller såväl valdeltagande, jämställdhet och medborgardialog, som yngres och äldres inflytande, och politiska partiers förutsättningar att verka. I vår kommun har vi säkerställt ett fullt fungerande inflytande för våra invånare.


För oss Socialdemokrater är det självklart att människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer är grunden i allt som kommunen gör. Vi tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill att alla invånare får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet så att vi tillsammans kan bidra till ett samhällsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt för varandra. Genom att värna grundläggande demokratiska principer, skapar vi sammanhållning och när vi skapar sammanhållning, skapar vi en attraktiv, trygg och jämlik kommun.


Socialdemokraterna arbetar aktivt och medvetet för att öka jämlikheten i uppväxtvillkoren bland barn och unga. 2040 ska dagens skillnader i inkomster, hälsa och utbildningsnivå minskat. Det har vi uppnått genom att den kunskapen i större utsträckning har betydelse för hur vi fördelat resurser i kommunen. Mest resurser ska gå till de invånare som behöver det.
Barnen är vårt gemensamma ansvar

Barn ska ha rätt till sin barndom. Varje barn har rätt till en trygg uppväxt. Barn ska bli lyssnade på, sedda och stöttade utifrån sina individuella behov och förutsättningar. År 2040 har FN:s barnkonvention sedan länge varit svensk lag och det stärker barnens ställning. Beslut som fattas i Forshaga kommun är självklart i enlighet med denna lag. Barnperspektivet är en drivkraft för fler jämlikhetsförslag inom välfärden, och för samhällsbygget i stort. Det är viktigt att säkerställa tryggheten i barns- och ungas utemiljöer och använda barnperspektiv i planeringen när kommunen växer. Förskolans och skolans lokaler och utemiljöer är år 2040 utvecklande, hälsosamma och säkra. Därmed erbjuds en god arbetsmiljö för barn och vuxna.
Vi ska inte ha någon barnfattigdom. Det mest effektiva medlet för att bekämpa barn-fattigdom är att öka sysselsättningen bland vuxna och föräldrar med trygga jobb som man kan försörja sig på.


All större nybyggnation ska stödja att olika boendeformer blandas och att hållbara utemiljöer skapas. Trångboddhet bland barnfamiljer ska byggas bort. Omsorg och fritidsverksamhet ska finnas både före och efter skoltid, och på skollov.


Samhällsklyftor blir särskilt kännbara för barn och därför ska skolans ordinarie undervisning vara avgiftsfri.
Barn och unga erbjuds en meningsfull fritid, något som också ökat tryggheten Barns deltagande i kulturliv, idrott och annan föreningsverksamhet har främjats och via våra föreningsbidragsregler har vi medverkat till låga avgifter och avgiftsfria aktiviteter. Föreningar ska vara öppna för alla att bli medlem i, vara uppbyggda demokratiskt, religiöst- och politiskt obundna, verka i en drog- och alkoholfri miljö och visa att de arbetar med att motverka mobbning, kränkning och diskriminering. Föreningarna ska verka för jämställdhet, mångfald och likabehandling i verksamheten och följa kommunens fokus på mänskliga rättigheter.


Föräldrar har ansvar för att se till att barnet får en trygg och god uppväxt. Samtidigt behöver samhällets stöd till föräldraskap förbättras. Fler föräldrar ska kunna lära sig att tyda signaler om barns ohälsa, kunna tala med sina barn om dessa frågor, och veta var och hur de kan söka hjälp till sina barn. Alla föräldrar ska tidigt och återkommande erbjudas både generella och riktade evidensbaserade föräldrastödsprogram. Kommunen ska ha de resurser som krävs för att främja barns välmående och utveckling och familjecentrum är tillgängligt för alla.

En kommun byggd på kunskap

Alla barn ska få en god utbildning och bildning. Genom fler personal i förskola/skola och fler utbildade lärare ges goda förutsättningar för att kunna göra ett gott arbete. Varje barn ska mötas av höga förväntningar och en tro på att de ska lyckas.


Det är viktigt att det finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet. Människor ska ges möjligheter att lära om och lära nytt under hela livet. Det är viktigt inte bara för individen utan också för samhället. Det bidrar till att fler människor kan ta ett arbete och få en försörjning, men också till att bryta utanförskap och segregation.


En skola där allas möjligheter växer

Alla barn och ungdomar ska ges en god start i livet. Barn och ungdomar ska utifrån sina egna förutsättningar få det stöd de behöver för att nå sin högsta potential. Barn ges möjlighet till utveckling och lärande i en förskola där barngruppernas verkliga storlek följer Skolverkets riktlinjer.


En jämlik kunskapsskola är en strategiskt viktig fråga. I vår kommun 2040 når alla elever gymnasiebehörighet efter avslutad grundskola. Fritidshemmen ger eleverna både stöd i deras lärande, och erbjuder fritidsaktiviteter med hög kvalitet. Fritidshemmen har en ökad flexibilitet för att möta barn med olika behov.


I barnomsorgen finns en närhetsprincip som säger att barnet har rätt till förskola så nära hemmet som möjligt i mån av plats. Vi har också en syskonprincip som säger att barnet har rätt till plats på samma förskola som syskonet/syskonen i mån av plats. Vi har en 100-dagars garanti om plats på förskola. Alla skolor är bra skolor med hög måluppfyllelse och kvalitet. Planering av nya förskolor och utveckling av våra befintliga skolor bidrar till jämlikhet.


De små barnens lust och möjligheter att lära ska tas tillvara, samtidigt som förskolan ska fortsätta att kännetecknas av både lek och lärande. Barnomsorg på kvällar ska finnas för de som behöver. Det enskilt viktigaste vid många beslut om att flytta till en kommun är om det finns bra barnomsorg och skolor tillgängliga. Forshaga kommuns förskolor och grundskolor ska därför vara ett föredöme i Värmland.
Förskoleklassen är en unik skolform där förskolans och grundskolans pedagogik och arbetssätt vävs samman. För oss socialdemokrater är förskoleklassen en självklar del av ett livslångt lärande. Forskning visar att barn som tidigt vistas i stimulerande lärmiljöer får bättre möjligheter att utvecklas och lära. Förskoleklassen stärker sexåringars språkkunskaper, sociala kompetens och förmåga till samspel, kreativitet och reflektion. Det är en viktig jämlikhetsfråga att alla barn får möjlighet till en bra start i livet i en lärorik miljö. Våra förskolor har fått en upprustning av inne och utemiljöer så att våra barns kreativitet kan utvecklas mer och som gör att arbetsmiljön är god för elever och personal.


Andelen elever som genomgår gymnasiet med godkända betyg är högre än idag. Ingen elev ska halka efter eller hållas tillbaka. Varje elev som behöver mer tid för lärande genom lovskola och läxhjälp ska garanteras det. Alla skolor har en väl utbyggd elevhälsa, god studie- och yrkesvägledning som kan erbjuda det stöd som behövs.


Språket är nyckeln till all kunskap. Varje elev ska mötas av höga förväntningar på att lära sig god svenska, oavsett vem man är eller vilket språk man talar hemma. I vår kommun finns skolbiblioteksverksamhet i alla skolor med en god samverkan med våra folkbibliotek. Det är viktigt för lärandet och för en jämlik tillgång till bland annat litteratur, läromedel och digitala resurser. Att behålla och förstärka sitt modersmål stärker också lärandet. Skillnaderna i livsvillkor har minskat. Barn och elever möts på lika villkor i förskola och skola.

I gymnasiet tar man de stora stegen ut i vuxenlivet. Valen blir fler, förväntningarna tydligare och möjligheterna större. Vi måste göra mycket mer för att alla elever ska nå en gymnasieexamen, och göra det på utsatt tid. Forshaga kommun har idag en god samverkan med Forshaga Akademien som gör stor nytta. Vi har också en bra samverkan med övriga kommuner och deras gymnasieskolor. Denna samverkan vill vi bygga vidare på.


Vår kommun ska erbjuda vuxenutbildning med god kvalitet som i första hand utförs i egen regi eller i samverkan med andra kommuner. Skolan bärs av lärarna. För att läraryrket ska fortsätta att bli mer attraktivt ska lärare få mer tid till sitt kärnuppdrag – att planera, genomföra och följa upp sin undervisning. Därför har skolan utökats med fler tjänster då personella resurser är en viktig faktor för hög måluppfyllelse.

Ett tryggt arbetsliv

Arbete ska stärka den som arbetar – alla jobb ska vara bra jobb. Det handlar om att möta den snabba omställningen där kraven på rätt kompetens hela tiden ökar. Detta kräver att kommunen har utvecklat sitt samarbete med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter. Kommunen som arbetsgivare tar sitt arbetsmiljöansvar och bidrar till ett hållbart arbetsliv. Fler jobb är gröna jobb, i nya och i befintliga verksamheter. Människors vilja till arbete är samhällets viktigaste tillgång. För att nå full sysselsättning krävs också utbildning, aktiv arbetsmarknadspolitik, investeringar, handel med omvärlden och en utbyggd välfärd som ger både män och kvinnor möjlighet att arbeta,
Alla ges möjlighet att försörja sig själva, och alla har ett ansvar att anstränga sig för att få ett arbete. All arbetslöshet är en förlust för hela samhället, och därför ska vi stödja varandra att komma i arbeten med goda villkor. Arbetslöshet beror sällan på brist på vilja, utan på att man saknar rätt kompetens och utbildning. I Socialdemokraternas Forshaga kommun 2040 möter utbildningsutbudet de yrkesverksammas behov bättre än i dag, och samverkan med arbetslivet och arbetsförmedlingen har stärkts. Språkundervisning finns tillgänglig för den som behöver. Insatserna för unga som varken arbetar eller studerar har stärkts, i syfte att komma närmare studier eller arbete.
För att komma närmare ett jobb behövs en trappstegsmodell för de som är en bit ifrån arbetsmarknaden. I vår kommun har vi utvecklat en praktik och utvecklingsverksamhet som gör fler tjänster internt men också externt på de områden där det inte finns andra alternativ. De åtgärder som tidigare vidtagits med exempelvis serviceenhet, skogslag, nystart och återbruk har skapat en god ingång i arbetslivet med målet att nå en egen försörjning. Kommunens arbetsmarknadsåtgärder möjliggör en helhetssyn på individens behov och minskar risken för att personer faller mellan stolarna och slussas fram och tillbaka mellan olika myndigheter. Kommunen samverkar med Försäkringskassan, Region Värmland och Arbetsförmedlingen. Kommunen är den största arbetsgivaren vilket innebär ett särskilt ansvar för att tillgodose långtidsarbetslösa fler möjligheter på arbetsmarknaden. Detta innebär att se positivt på detta vid anställningar.
När kommunen upphandlar och köper varor och tjänster finns det ett stort värde i att dessa i möjligaste mån sker med lokala företag och lokal arbetskraft för att därigenom skapa hållbarhet inom kommunen inom de föreliggande regelverken. 7
Våra kontakter med det lokala näringslivet utvecklats i dialog, så att vi kan finna win-win lösningar. Stora Enso, Fortum, Ellevio, Forshaga Akademien och dagens 700 företag har år 2040 blivit fler och har en stor potential att växa och ge jobb och välstånd i vår kommun. För att detta ska bli verklighet behöver vi veta mer om vilka behov som finns för att kunna satsa rätt och underlätta våra aktiviteter och planering.
År 2040 har vuxenutbildningen en välutvecklad verksamhet med inriktning på utbildningar som leder till anställningar. Vuxenutbildningen är en viktig byggsten i kommunens kompetensförsörjning. Vi har ett gott samarbete med olika branschers företrädare och aktörer för att ha ett brett utbildningsutbud som matchar arbetsmarknadens behov.

Kultur och bildning öppnar dörrar

I det demokratiska samhället är människan målet. Kultur och bildning handlar om människans personliga frihet och samhällets utveckling. Kulturen och kulturarvet ger perspektiv och förståelse för det egna livet och omvärlden, och möjlighet att kunna mötas över klassgränser och andra bakgrunder. Kulturens frigörande förmåga är en avgörande motvikt mot auktoritära krafters strävan att ta makten över tanken.


Civilsamhället är en skola i demokrati och jämlikhet, och en motor för tillit och gemenskap. Därför är föreningslivet, folkbildningen och folkrörelserna, trossamfunden, det professionella och ideella kulturlivet, biblioteken och kulturinstitutionerna alla så viktiga. Idrotten är av särskild betydelse genom sin förmåga att kunna organisera såväl barn- som ungdomsverksamhet som motionsträning och elitidrott för vuxna.


Kultur är viktigt, och dess betydelse är större än all mätbar nytta. I grunden handlar det om att kunna växa som människor. Därför måste kulturen tillåtas verka fritt utan risk för politisk styrning av det konstnärliga innehållet. I vår kommun 2040 finns mer resurser till biblioteken och vi har ökat stödet för medie- och informationskunskap. Biblioteken kan därigenom hjälpa människor som söker sig dit i olika slags ärenden.
Alla har rätt till en bildningsresa och kulturvanor skapas i barndomen. Tillgången till musik, teater, bildkonst och konstnärlig gestaltning kräver ett systematiskt arbete. Alla barn och unga har i vår kommun möjlighet att delta i Kulturskolans verksamhet. Samverkan mellan fritidshemmen, kulturlivet och föreningslivet, ex inom idrottsrörelsen har utvecklats än mer.


Kulturen behöver fysiska rum därför ska samlingslokaler och mötesplatser stödjas. Enprocentregeln ska tillämpas vid allt offentligt byggande. Detta innebär att minst en procent av investeringsbudgeten för fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning.

En trygg kommun

Välfärden är år 2040 mer behovsstyrd och mindre marknadsstyrd. Den ska utjämna skillnader och inriktas på människors behov. Den är demokratiskt kontrollerad och tar vara på välfärdsarbetarnas kompetens.

En äldreomsorg i toppklass

Allt fler lever allt längre. Det är det kanske finaste kvittot på vad välfärd och utveckling har
åstadkommit. Allt fler har också bättre ork och ekonomiska möjligheter att leva ett aktivt liv på äldre dagar. Alla ska kunna se fram emot en trygg ålderdom.


Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet, utgå ifrån behov och rätt till självbestämmande. Den som behöver vård och omsorg ska mötas av samordnade insatser med hög personlig kontinuitet, något som också är viktigt för de anhöriga. Det kräver en äldreomsorg fri från minutscheman, där stödet i vardagen kan anpassas utifrån den enskildes behov.


Den Socialdemokratiska välfärdsmodellen gör att familjerelationer kan bygga på ömsesidighet, lust och egen vilja. Äldreomsorgen väver ett skyddsnät runt våra äldre. Den som behöver ska få stöd och omsorg att delta i samhällslivet. Det handlar om en önskan att få leva ett självständigt liv, men även att behovet av hjälp i hemmet, av promenaden, av samvaron, att bli sedd och förstådd tillgodoses. Genom flera olika digitala hjälpmedel underlättas vardagen både för den äldre och dess anhöriga. Allt detta behövs för att alla ska kunna åldras i trygghet och med värdighet. En väl utvecklad dagverksamhet med avlastning för anhöriga är en självklarhet. Det finns år 2040 också fler avlastningsplatser för tillfälliga vårdinsatser och lokaler som är mer flexibla för att möta framtidens behov.

Stärkt trygghet genom livet

Tryggheten att inte behöver flytta så långt eller byta sin invanda boendemiljö när man blir äldre är viktigt. Den dagen det är dags för ett äldreboende finns det i vår kommun vårdboenden och trygga boenden i de olika delarna i kommunen.


Du med funktions nedsättning ska ha samma rättigheter och kunna leva ditt liv som andra. Det offentliga ska konsekvent verka för att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning.


Du ska kunna lita på att dina behov blir tillgodosedda genom insatser av hög kvalitet och att systemet är rättssäkert. Jämställdheten och barnrättsperspektivet ska särskilt tas hänsyn till. För att målet ska nås behöver ett aktivt förbättringsarbete ske inom samhällets alla områden. Du som bor i ett anpassat funktionsboende ska ges fullgott stöd, service och omvårdnad. Du ska känna trygghet och frihet.


Vi vet att personalens insatser utgör själva kvaliteten i omsorgen. Personalen ska ha rätt kompetens och goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. Schyssta arbetsvillkor, godarbetsmiljö och en fungerande samverkan mellan kommunen och region Värmland är direkt avgörande. Arbetsvillkor, god arbetsmiljö och möjlighet till utveckling och omställning ska vara så bra att fler orkar och vill arbeta kvar längre, och att fler unga söker sig till välfärdsyrkena.

Vi behöver i större omfattning ta tillvara på medarbetarnas kompetens och erfarenhet och gå från detaljerad styrning till tillitsbaserad styrning. I vår kommun är heltid en norm och delade turer är avskaffade. Goda arbetsvillkor är inte bara en rättvisefråga för alla som jobbar i äldreomsorgen i dag, det är en avgörande och strukturell framtidsfråga för hela vårt samhälle.

En stark och hållbar kommun

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och ansträngningarna måste öka avsevärt om vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen. Vi bär alla ansvaret, både som individer och kommun. Konsekvenserna av vårt handlande måste fördelas solidariskt.


Solidaritet är ett viktigt begrepp som handlar om att vi tar gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter. Solidariteten handlar inte bara om fördelning här och nu, utan också över generationsgränser. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska därför vara vägledande i allt vi gör.


I vår kommun 2040 närmar vi oss målet om en klimatneutral kommun. Arbetet har gett ett hållbarhetstänk i alla våra verksamheter. Det ger tryggare, mer trivsamma miljöer och bidrar till ökad folkhälsa. Gröna ytor bidrar till ökad psykisk och fysisk hälsa, ger skugga och minskar risken för skador till följd av ökande regnmängder eller höga flöden i Klarälven. Vi fortsätter att bekämpa översvämningsmygg.


Vi har ett bra samarbete med energibolagen omkring produktion och framtida nätkapacitet. Vi har en framtidssäkrad vattenproduktion och avlopp. Kommunen ska utvecklas i samklang med naturen med varsam nyetablering vid nybyggnation, återplantering och tillgänglighet är viktiga faktorer för ökat välbefinnande.

En hållbar infrastruktur som bygger samman kommunen

Infrastrukturen är helt avgörande för att hantera en växande kommun. Den är viktig både för individerna och olika verksamheter.


I socialdemokraternas Forshaga kommun 2040 har cykelvägnätet byggts ut i anslutning till redan befintliga vägar i så stor utsträckning som är möjligt. Det finns goda förutsättningar för cykelpendling genom bättre cykelvägar inom områdena samt säkra cykelanslutningar till våra tätorter. Möjligheterna har ökat för att ta sig till arbete och studier med cykel, buss eller elsparkcykel. I vår kommun har vi levande centrum med mer färg och form i den offentliga konstnärliga utsmyckningen. Där finns också tidsbegränsade fria parkeringar. I kommunen finns ställplatser för husbilar, bryggor för båttrafik, vandringstråk längs Klarälven i tätorterna samt flera mötesplatser för unga och äldre.


Kollektivtrafiken är tillgänglig i kommunens alla delar och går med stor regelbundenhet. Det är viktigt för att möjliggöra att det går att leva och verka i hela kommunen, men också i övriga länet. Med Forshaga kommuns nya resecentrum har vi ökat det kollektiva resandet, förbättrat pendlingsmöjligheterna inom Värmland och stärkt förutsättningarna att resa till och från vår region.


Väg 62 är breddad och fullt utbyggd för snabba och trygga transporter. Värmlandsbanan har rustats upp och en uppgradering till dubbelspår har påbörjats. En rejäl satsning på järnvägssträckan Oslo-Stockholm med kort restid medför att många resor kommer att ersättas med tågresor. Vi har bra anslutningar från Forshaga kommun till det regionala och nationella transportnätet, samtidigt som våra mindre vägar har rustats upp och fått en bättre kvalité.

Det finns nu höghastighetsdatanät i hela kommunen. Detta möjliggör för människor att bo och verka i hela kommunen. Det skapar både attraktiva boendemiljöer och en möjlighet att bedriva näringsverksamhet samt minskar behovet av transporter för arbete. Vi samarbetar mycket mellan våra närliggande kommuner.

Bekämpa brotten och brottens orsaker

Det mest effektiva sättet att skydda människor från brott är att se till att brott förhindras.
De sociala insatserna, särskilt för att motverka att unga människor hamnar i utanförskap,
har år 2040 ökat. Här har ex. kommunens fältarbetare en viktig roll.


Trygga sammanhang i familjen, civilsamhället, idrotten och skolan är också centrala för barn och ungas utveckling. Barn och unga som kränker andra och överträder regler måste få en tydlig reaktion från omgivningen.


Tryggheten på offentliga platser – till exempel gator och torg, bibliotek och sim och idrottshallar har särskilt förstärkts. Skolan och omsorgen för barn och unga har fått bättre stöd att identifiera barn i riskzonen. Det allra viktigaste är det förebyggande arbetet, där uppväxtvillkoren är avgörande för ett barns utveckling. Samhällsklyftor blir särskilt kännbara för barn och därför ska skolans undervisning vara avgiftsfri.


Vi har tillsammans en gemensam uppgift för att alla barn får det stöd de behöver. Vi har många frivilliga som hjälper till att detta blir verklighet. Samverkan mellan skola, vård och omsorg, socialtjänst och polis har förstärkts. Polisens förebyggande och utåtriktade verksamhet är viktig och nyttig och än mer synlig 2040.


Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Förövarna finns i alla samhällsgrupper och är ett uttryck för ett strukturellt förtryck mot kvinnor. Varje form av våld eller hot om våld mot kvinnor begränsar tryggheten och friheten även för de kvinnor som inte utsätts av våld direkt. Våldet drabbar också många barn, och att utsätta andra eller att själv bli utsatt kan gå i socialt arv.


Föreningar och idéburna organisationer som arbetar för att förbättra samhället ges resurser långsiktigt för att verka i avtalsform med kommunen. Det normförändrande arbetet i skolan och i civilsamhället stöds.


I vår kommun känner alla trygghet. Trygghet i livet handlar om så mycket mer än frågor relaterade till kriminalitet. Det handlar om att känna sig trygg genom sin självkänsla och kompetens. Det handlar om att känna sig sedd och behövd i ett sammanhang. Att känna sig trygg i att man klarar vardagens olika utmaningar och trygg i att hjälpen finns när den behövs. Vi ska alltid bekämpa brotten, men vi måste också bekämpa brottens orsaker.

En växande kommun

I vår kommun finns ett tydligt genus- och jämställdhetsperspektiv i samhällsplaneringen och barnens perspektiv kommer in i planeringen i ett tidigt skede. Spännande och utmanande lekytor, trygga och attraktiva miljöer i bostadsområden och trafiksäkerhetsfrågor, är exempel på viktiga frågor att ta hänsyn till. Det finns mötesplatser och aktiviteter för alla åldersgrupper i vår kommun till exempel fritidsgårdar, hembygdsgårdar, mötesplatser och lokaler för föreningslivet.


Socialdemokraterna värnar de tätortsnära friluftsområden. Sisuområdet i Grossbol, Skivedsspåret och Skivtjärnsområdet är exempel på välutvecklade som frilufts- och rekreationsområden. Våra friluftsområden, vandringsleder och badplatser är attraktiva och hållbara besöksmål som är öppna för alla.

Tillgänglighetsanpassade bad finns i Skivtjärn och några fler sjöar. Oavsett var i kommunen man är bosatt finns en närhet till grönområden och friluftsområden. Klarälvsbanan, lax och öringsfisket, fornlämningarna i Hällekil, Löved och Ätterösera, fågellivet i Norra hyn och på ett tillgängligt Lustnäs är exempel på fina besöksmål som har utvecklats ytterligare.

Alla ska ha ett eget hem

En egen bostad är en social rättighet. Alla som vill flytta till Forshaga kommun är varmt välkomna hit. 2040 ser vi att bostadsbyggandet även fortsättningsvis sker i hela kommunen genom blandad bebyggelse, olika upplåtelseformer och varierande storlekar. Äldre ska kunna bo kvar i sina bostadsområden och yngre ska kunna flytta hemifrån.


Genom att bygga i hela kommunen ökar underlaget för exempelvis skolor och affärer på andra håll. All nybyggnation i såväl befintliga som nya bostadsområden är miljömässigt hållbara.

En viktig del är en mer närproducerad träbyggnation både i offentligt och privat byggande. När det gäller komplettering i våra tätorter Deje och Forshaga finns en kombination av olika åtgärder. Flerbostadshus i utpräglade villaområden, och några helt nya hållbara bostadsområden och fastigheter. Vid nybyggnad har tillgängligheten i det kommunala bostadsbeståndet ökat, till exempel med hissar, så att äldre och människor med funktionsvariationer kan bo kvar i sina bostäder.

Alla människor ska också kunna sova gott om nätterna och inte störas av busliv. Samarbetet och de överenskommelser som kommunen har med polisen och räddningstjänsten har därför utvecklas ytterligare.FORSHAGA KOMMUN 2022–2026

Socialdemokraterna har en vision om Forshaga kommun 2040, en kommun som är attraktiv, trygg, jämlik och långsiktigt hållbar. Här känner alla tillhörighet, får stöd när det behövs och ges möjlighet att bidra till vårt gemensamma samhälle utifrån sina egna förutsättningar. År 2040 har klyftorna minskat och jämlikheten ökat.


För att nå målen i visionen 2040 behöver vi bryta ner dem i delmål. Under mandatperioden 2022-2026 väljer vi därför att prioritera följande fyra områden:
• Forshaga kommun är till för alla
• En kommun byggd på kunskap
• En stark offentlig välfärd i en trygg kommun
• En hållbar kommun för en aktiv miljöomställning


Vi väljer att prioritera dessa områden eftersom vi ser att det här behövs tas krafttag för att nå
socialdemokraternas vision om Forshaga kommun 2040. Men vi kommer självklart driva frågor som syftar mot visionen inom en mängd andra områden under mandatperioden.

Forshaga kommun är till för alla

Vi ska göra vad som krävs för att alla ska ha ett gott, tryggt och utvecklande liv.

Våra invånare är vår framtid, och alla har rätt till en trygg uppväxt. Alla ska bli lyssnade på, sedda och stöttade utifrån sina unika behov och förutsättningar. Med ett perspektiv för alla finns drivkraften för fler jämlikhetsförslag inom välfärden, och för samhällsbygget i stort.


Vi behöver arbeta mer aktivt och medvetet för att öka jämlikheten i uppväxtvillkoren bland barn och unga. Barn och unga behöver goda förebilder och möta människor med annan bakgrund än den egna. Detta kan ske i samarbete med föreningslivet, men också tillsammans med andra aktörer.


Föräldrar har ansvar för att se till att barnet får en trygg och god uppväxt. Samtidigt behöver samhällets stöd till föräldraskap bli väsentligt bättre. Alla föräldrar ska tidigt och återkommande erbjudas både generella och riktade evidensbaserade föräldrastödsprogram.


Våra invånares trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Tryggheten ska öka i våra bostadsområden, i våra skolor och i våra centrum. Med det menar vi att trygghet skapas genom att människor blir sedda och behövda i ett sammanhang. Genom att kunna påverka sitt liv och det samhälle man är en del av växer människor. Det finns en trygghet i att man klarar vardagens olika utmaningar och en trygghet i att hjälpen finns när den behövs. Den kommunala servicen behöver göras mer tillgänglig för de som bor utanför våra tätorter.


En egen bostad är en social rättighet. Bostadsbyggandet behöver intensifieras i hela kommunen framöver. Både vid etablering av nya bostadsområden och vid förtätning är det viktigt med en blandad bebyggelse, med olika upplåtelseformer och varierande storlekar.


Äldre ska kunna bo kvar i sina bostadsområden och yngre ska kunna flytta hemifrån. Möten mellan människor med olika erfarenheter och förutsättningar ska kunna ske naturligt i vardagen. Vi vill ha ett ökat samarbete med fastighetsägare för att stärka trygghet och attraktivitet i bostadsområdena. Oavsett var i kommunen man är bosatt ska det finnas en närhet till grönområden och friluftsområden.


Vår omvärld förändras. Krig, fattigdom och klimatkriser kommer att påverka oss. Vi behöver förbereda oss och planera för detta. Vi lever i en tid då vi ser att demokratin hotas och undermineras. Detta måste vi stå upp mot varje dag. Vi behöver stärka inflytandet för de grupper som känner att de inte kan påverka samhället i lika hög grad som andra, göra insatser för att öka valdeltagandet, samt säkerställa att vi även framöver har en demokratisk process med rättssäkra val.


Kommunen som besöksmål ska utvecklas som till exempel den första järnvägen i Sverige, Klarälvsbanan, naturen-skogen-fisket-vattnet, bruken och industrihistorien, idrottshistorien är möjliga att utveckla mer. Vi vill skapa en fin Söderentré i kommunen genom utveckling av gamla flottningsföreningen i Dyvelsten.

Under mandatperioden satsar Socialdemokraterna på exempelvis:

 • Resursfördelning för ökad jämlikhet
 • Fokus på de mänskliga rättigheterna
 • Inbjudande och tillgängliga utemiljöer i våra förskolor, skolor och boenden
 • Ökat utbud av digitala tjänster
 • Avgiftsfria lovaktiviteter för barn och ungdomar i hela kommunen
 • Ungdomsgårdar och mötesplatser med generösa öppettider
 • Mer aktivitet och närvaro i tätorterna under kvällar och helger
 • Kamerabevakning och förstärkt belysning på strategiska platser
 • Ökad kommunal förekomst och service i kommunens alla delar
 • Bostäder byggs i hela kommunen och små, billiga ungdomslägenheter utvecklas
 • Strandpromenader ska utvecklas i Deje och Forshaga
 • Utveckling av Dyvelsten och Flottningshistorien
 • Värna grönytor och gröna stråk i befintliga miljöer
 • Arbeta för en lättillgänglig kollektivtrafik med låga biljettpriser, direktlinje till universitetet
 • Mest gång och cykelväg i hela Sverige
 • Underhåll, energieffektiviserings och utvecklingsplaner för alla kommunala fastigheter
 • Utveckla alla våra skolor med mer digitalisering och modern teknik
 • Stärka våra mötesplatser ex Kulturhuset, Folkets Hus och Folkets Park
 • Insatser för att stärka demokratin och öka valdeltagandet
 • Säkerställa invånarinflytande genom bland annat ett väl fungerande
  ungdomsråd, näringslivsråd, föreningsråd och äldre-funktionsvariationsråd

Forshaga kommun byggd på kunskap

Vi ska göra vad som krävs för att alla barn och unga ska klara skolan

Alla barn ska få en god utbildning och bildning. Fler förskolor behöver byggas för att möta kommande behov av förskoleplatser. Unga ska mötas av höga förväntningar och en tro på att de kan lyckas i livet. Genom en snabbare integration och bättre utbildning kan fler bidra till tillväxt och välfärd. Detta genomförs med fokus på kunskapsuppdraget, mer personal i förskola, skola och fritidshem. Med fler utbildade lärare ges bättre förutsättningar för skolan att lyckas med sitt uppdrag.


Skolorna behöver få bättre förutsättningar för den pedagogiska verksamheten. Alla skolor ska vara bra skolor med hög kvalitet. Föräldrarnas ekonomi och utbildningsbakgrund ska inte påverka elevernas möjligheter att klara skolan.


Alla elever ska utifrån sina förutsättningar få stöd och stimulans att nå sina mål. Ingen elev ska halka efter eller hållas tillbaka. En förutsättning för detta är att skolan förser eleverna med moderna, relevanta läromedel. I första hand ska riktat stöd ges inom den ordinarie undervisningen, men för elever med särskilt stort behov av stöd är det viktigt att det finns tillgång till särskilda undervisningsgrupper. Varje elev som behöver mer tid för lärande genom lovskola och läxhjälp ska garanteras det. Elever i årskurs 9, samt på gymnasiet, ska kunna delta i betald lovskola istället för kommunalt feriearbete. Vuxenlivet börjar i gymnasiet. Valen blir fler, förväntningarna tydligare och möjligheterna större. Alla ska ha förutsättningar att nå en gymnasieexamen.


I det demokratiska samhället är människan målet. Kultur och bildning handlar för oss om människans personliga frihet och samhällets utveckling. Kulturens frigörande förmåga är en avgörande motvikt mot auktoritära krafters strävan att ta makten över tanken.


En rik kultur är en förutsättning för ett levande och demokratiskt samhälle. Kulturen är också en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur leder till ett rikare samhälle och banar väg för nya jobb, både inom och utanför de kreativa näringarna.


Det strategiska jämställdhetsarbetet måste prioriteras upp i kommunen. En kartläggning behöver genomföras av hur jämställdheten är inom kommunens samtliga verksamheter. Därefter ska åtgärder vidtas där brister förekommer.


Under mandatperioden satsar Socialdemokraterna på ex:

 • Bygga fler förskolor
 • Införa närhets och syskonprincip samt 100-dagars garanti i förskolan
 • Särskilda undervisningsgrupper för elever med särskilt stort behov av stöd
 • Erbjuder alla barn fritidsplats till klockan 15.00
 • Möjlighet till extra undervisning under lov
 • Läxhjälp ska erbjudas till de elever som behöver det
 • Moderna och relevanta läro- och hjälpmedel
 • Pröva tvålärarsystem fullskaligt på högstadiet
 • Satsning på utemiljöer i förskolor och skolor
 • Matinköpen till våra tillagningskök ska i högre grad vara klimatsmart och närproducerad
 • Förbättrad särskoleverksamhet
 • Fritt val av studie- och yrkesförberedande program på samtliga gymnasieskolor
 • Stärkt studie- och yrkesvägledning i samtliga skolformer
 • En kulturskola med ett brett utbud och låga avgifter
 • Gratis kulturresor för alla elever
 • Stärkt samverkan med frivilligkrafter, närings- och föreningslivet
 • Biblioteken utvecklas med större uppdrag för kultur- och demokratiutveckling
 • Biblioteken ska ha förmånliga öppettider och hög tillgänglighet
 • Öka möjligheten till arrangemang och upplevelser på hemmaplan
 • Säkra våra kulturmiljöer och utveckla Gamla Kraftstationen som heltäckande kulturarena
 • Ta vara på vår kulturhistoria genom satsning på flottningshistorien och våra gamla bruk i Mölnbacka, Dömle, Deje, Kvarntorp och Forshaga
 • Jämställdhetskartläggning ska genomföras i alla verksamheter ex lönekartläggning, arbetssätt och kultur

En stark offentlig välfärd i en trygg kommun

Vi ska göra vad som krävs för att alla ska känna trygghet genom hela livet

Välfärden behöver bli mera behovsstyrd och mindre marknadsstyrd. Den ska utjämna
skillnader och inriktas på människors behov. Den ska vara demokratiskt kontrollerad och ta
vara på välfärdsarbetarnas kompetens. Allt fler lever allt längre och allt fler har också bättre ork och ekonomiska möjligheter att leva ett aktivt liv som pensionär. Detta gäller dock inte alla.

Insatser behöver göras för att alla ska kunna se fram mot en trygg ålderdom. Integritet, respekt, självständighet och delaktighet är viktiga värdeord inom äldreomsorgen. Den ska hålla hög kvalitet och utgå ifrån behov och rätt till självbestämmande. Samordnade insatser med hög personlig kontinuitet är viktigt.


Tryggheten att inte behöva flytta så långt eller byta sin invanda boendemiljö när man blir äldre är viktigt. Genom att bibehålla kontakten med människor och miljöer man lärt känna under tidigare delar av livet kan man motverka den ensamhet en del äldre upplever.


Både anhöriga och den äldre är viktiga i planeringen för utförande av vård och omsorg eller stöd till personer med funktionsvariationer. Det är viktigt att anhörigas erfarenheter och kunskaper tas tillvara på bästa sätt, men också att de anhöriga får det stöd de själva behöver.


Vi vet att personalens insatser utgör själva kvaliteten i omsorgen. Därför är schyssta arbetsvillkor, god arbetsmiljö och en fungerande samverkan mellan kommun och region direkt avgörande för en god äldreomsorg.


Ett väl fungerande föreningsliv är en tillgång i en kommun. Föreningarna bidrar till goda fritidsmöjligheter för människor i olika åldrar. De medverkar till att barn och ungdomar från olika bostadsområden och med olika bakgrund får mötas, motverka äldres ensamhet och en ökad integration.


Även aktiviteter utanför föreningslivet är viktiga. Möjligheterna att prova på olika aktiviteter behöver finnas och Fritidsbanken kan för många vara en väg till fysisk aktivitet och deltagande i föreningslivet.

Under mandatperioden satsar socialdemokraterna på exempelvis:

 • Fler insatser till äldre för att motverka ofrivillig ensamhet
 • Fixarservice till våra äldre inom digitalisering och det egna hushållet
 • Tillsvidareanställningar i större utsträckning inom all kommunal verksamhet
 • Samverkansavtal med våra fackliga parter för ökat medinflytande
 • Tillitsbaserat och nära ledarskap inkluderat självstyrande grupper
 • Högre avtalspension till alla anställda
 • Ny övergripande lönepolicy med befattningsstruktur och tydlig löneprocess
 • Låta brukarens behov i större omfattning styra hemtjänstens besökstid
 • Utveckla anhörigstödet inom omsorgen
 • Arbeta för att vårdcentralens tillgänglighet, telefon och öppettider utökas
 • En ambulans stationerad i Deje i vår blåljusby
 • Förstärkt program för personalutveckling, arbetsmiljö och arbetsvillkor
 • Nya attraktiva boenden för äldre i Deje och Forshaga
 • Möjliggöra att föreningslivet har tillgång till lokaler
 • Etablera fler enkla, mindre bostadsnära lekplatser
 • Åtgärder för att minska fordonshastigheterna i våra tätorter
 • Införa investeringsstöd för föreningar, ex till besöksmål som minigolfbana
 • Fortsatt utveckling av Fritidsbankens verksamhet

En hållbar kommun för en aktiv miljöomställning

Vi ska göra vad som krävs för en hållbar kommun och för att öka takten i klimatomställningen

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och åtgärderna måste öka avsevärt om vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska därför vara vägledande i allt vi gör. Solidaritet handlar inte bara om fördelning här och nu, utan också över generationsgränser.


En trygg och trivsam miljö kräver gröna områden. Det bidrar till ökad psykisk och fysisk hälsa, likväl som till en bättre miljö. Gång- och cykelvägnätet behöver underhållas, men också byggas ut för att underlätta för människor att ta sig fram inom och mellan tätorterna och till andra kommuner. Här behöver säkerhets- och tillgänglighetsperspektivet finnas med i planeringen så att barn och unga tidigt kan ta sig med cykel mellan hem, skola och fritidsaktiviteter. Det leder till goda vanor och bättre folkhälsa, samt är en viktig insats för klimat och miljö.


Företag och föreningar som vill samarbeta för en klimatsmart framtid kan sluta lokala klimatavtal. På kommunens återvinningscentraler ska fler saker kunna tas tillvara för återbruk.


Att ha ett jobb att gå till gör att du blir en del av en gemenskap där du kan utvecklas och lära nytt. Lönen ger dig en inkomst, möjlighet att leva friare, bestämma själv och planera framåt. En god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor ska vara en självklarhet för alla. När alla som kan arbeta gör det skapas den tillväxt som gör det möjligt att stärka välfärden och ge alla människor chansen att bidra till ett ännu bättre samhälle.


I den snabba omställning som sker där kraven på rätt kompetens hela tiden ökar måste vi bli bättre på att möta behoven. Fler jobb ska bli gröna jobb, i nya och i befintliga verksamheter. För att nå full sysselsättning krävs också utbildning, aktiv arbetsmarknadspolitik, en utbyggd välfärd som ger både män och kvinnor möjlighet att arbeta, investeringar och handel med omvärlden. Inom vuxenutbildningen erbjuds en kvalitativ undervisning som möter både individens och arbetsmarknadens behov. Vuxenutbildningen ska fortsatt satsa på kombinationsutbildningar som syftar till att möta det rekryteringsbehov som finns inom bristyrken i närtid.


Självklart ska schyssta arbetsvillkor alltid gälla. Genom att ställa krav i samband med upphandlingar får man ett viktigt verktyg för schyssta arbetsvillkor.


Under mandatperioden satsar Socialdemokraterna på exempelvis:

 • Fokus på hållbarhetsfrågorna
 • Utveckla en egen solcellspark
 • Företag och föreningar ges möjlighet att sluta lokala klimatavtal och miljödiplomering
 • Kommunens återvinningscentral utvecklas till att göra mer återbruk
 • Främja fossilfria person- och varutransporter, infrastruktur för laddbara fordon
 • Underlätta klimatsmarta konsumtionsval
 • Utveckla vår egen kommun och Värmland som besöksmål
 • Fortsätta och utöka kommunens skyltning och utveckla digitala tjänster av sevärdheter
 • Ta fram en plan för utveckling av våra två centrum
 • Satsning på stationsområdet i Deje ex trapp, bänkar och fler lekmöjligheter
 • Köpa mer utvecklingsbar mark och fastigheter
 • Ökad samverkan för att lotsa människor till utbildningar
 • Fler utbildnings och praktikplatser för att få människor i arbete
 • Utökat stöd och arbetsmarknadsservice ex i Deje Återbruk
 • Schyssta villkor vid upphandling
 • 50 ungdomar ska varje år erbjudas introduktionsjobb eller praktik i kommunen
 • Stärka SFI i kommunal regi med tydligare koppling till jobb och vidare studier
 • Utveckla den kommunala vuxenutbildningen
 • Ge stöd till arbetsskor och arbetskläder till kommunal personal som behöver det
 • Ökad samverkan med näringslivet för ett förbättrat näringslivsklimat och fler arbetstillfällen – särskilt fokus på närproducerat, gröna jobb och hållbara branscher
 • Verka för fler företagsetableringar i hela kommunen
 • Utveckla ett kontaktcenter med ett uppbyggt arbetssätt för invånardialog
 • Vi bygger vidare på samarbete inom ex Karlstadsregionen

Slutord

Vi vill mer!
En röst på socialdemokraterna innebär en röst för ett fortsatt välfärdsbygge. Vi har styrt kommunen i många år på ett ansvarsfullt sätt. När vi lovar en sak så blir det förändring på riktigt! Vi har en bra kommun som vi gärna vill få förtroendet att fortsätta utveckla. Vi har förslag på hur vi löser dagen och morgondagens utmaningar.


Vi samarbetar gärna med andra för att uppnå våra mål och ser därför breda överenskommelser som viktiga för kommunen. Vi har idéerna, vi har förmågan och vi tar ansvaret för framtiden. Vårt handlingsprogram ger en fortsatt trygghet, stabilitet och utveckling. Du behövs! Du som invånare är därför viktig för att kommunen ska lyckas, med din delaktighet och hjälp kommer vi att tillsammans ta nästa steg.


Framtiden är inte förutbestämd. Den förändras i denna stund. Om vi förutser vad framtiden kan ge för gåvor så gör vi sannolikt allt vi kan för att göra dem ännu bättre. I socialdemokratins samhälle är välfärden inte till salu, samhället ska vara som starkast när du behöver det som bäst. Vi arbetar för hela kommunen och för alla invånare!


I Forshaga kommun behandlar vi alla lika utifrån varje människas unika behov och förutsättningar. Vi söker dialog för att ge möjlighet till medskapande och förståelse, vi fördelar resurser rättvist och aktsamt så att den som behöver mer stöd kan få det och vi värnar om våra invånares möjlighet att vara med och påverka samhällets utveckling.


Det är med stolthet vi går till val. Kommunen har en stor tillväxt och ökar sin befolkning. Vi investerar just nu flera hundra miljoner i framtidssyftande åtgärder. Forshaga kommun har en stark ekonomi. Det gör att vi kan satsa på viktiga strategiska frågor. En viktig fråga är den framtida skattebasen, det vill säga hur många människor som bor här.


Våra framtidsprognoser visar att om vi gör rätt saker så är vi tusen fler invånare om tjugo år. För närvarande byggs det många privata boenden runt om i kommunen och vi har påbörjat arbetet med att utveckla fler områden exempelvis Åsmyren.


Vår nya översiktsplan pekar ut många utvecklingsområden, och vi ser att inflyttningen ökar då kommunen är attraktiv att bo i. Kommunen samlar sig för att möta den efterfrågan, både med befintliga resurser och satsar även ytterligare medel för en ny och starkare gemensam process för samhällsbyggnad.


Ett nytt förstärkt samhällsbyggnadskontor och en ny översiktsplan kommer att generera en mängd förutsättningar för att kommunen ska växa. Antalet invånare och deras behov av kommunal service behöver prognoseras och kommunen har därför arbetat fram en framtidsplan som också är ett planeringsverktyg, för att kunna fördela våra resurser så klokt som möjligt fram till 2040. Ett längre perspektiv och aktuella planer är nödvändigt för att göra rätt åtgärder. De flesta av satsningarna är proaktiva och förväntas ge positiva effekter både i kvalitet och ekonomiska resultat.


Forshaga kommun har en betydande roll i utvecklingen av det levande och expansiva Värmland. Vi erbjuder god livskvalité med en möjlighet att bo både nära Klarälven, våra vackra sjöar och i en levande landsbygd samtidigt som lokal handel och service i tätorterna Forshaga och Deje är nära till hands.


I Karlstadsregionen och i våra grannkommuner finns ett utbud av arbetsplatser, utbildning, kultur och handel som våra invånare nyttjar. Till exempel arbetspendlar en stor andel till tillväxtmotorn Karlstad. Viktigt för att denna utveckling ska fortsätta är att kommunen kan erbjuda attraktiva och hållbara boendemiljöer.


Även för näringslivet i kommunen är det viktigt att skapa en attraktiv plats att leva, verka och bo på. Möjligheten att erbjuda goda livs- och boendemiljöer är avgörande för att attrahera nya och behålla befintliga invånare. För att möta denna växande befolkning behövs en långsiktig markberedskap och färdigställda detaljplaner som möjliggör en jämn byggnadstakt av bostäder både för kommunalt ändamål men också för att attrahera privata aktörer på bostadsmarknaden.


Under de närmaste åren kommer också trafikverkets investering på nästan en halv miljard i väg 62 att påbörjas. Sammantaget är att kommunen är inne i en tillväxtfas, där vi nu tar ett stort kliv framåt, både i storlek och fler framtidsmöjligheter. Satsningarna kommer många generationer att få nyttja och ha glädje av. Kommunen byggs via en kultur som ser vikten av helhet och samverkan och en kultur där alla perspektiv tas tillvara.


Forshaga kommun 2040 – varmt välkommen! Här känner sig alla välkomna, trygga och inkluderade. Genom att vara öppna och visa tillit till varandra gör vi alla delaktiga. Våra olikheter är vår styrka. Vi ser möjligheter och utvecklas tillsammans. Gemensamt bygger vi ett hållbart och tryggt samhälle där ingen lämnas utanför.

facebook Twitter Email